Meie kooli laul
Ettevõtja andmed      
 
Ettevõtja nimi
MTÜ Puuetega Laste Keskus
Lootus
Registrikood*
80188495
Telefon
6088618
Faks
6088618
E-post
Veebiaadress

Rehabilitatsiooniteenus
 
1
Rehabilitatsioonihindamise ja –planeerimise teenus
x
2
Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamise teenus
x
3
Füsioterapeudi teenus
x
4
Füsioterapeudi grupitöö teenus
x
5
Tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus
x
6
Sotsiaaltöötaja teenus
x
7
Sotsiaaltöötaja perenõustamisteenus
x
8
Sotsiaaltöötaja grupinõustamisteenus
x
9
Eripedagoogi teenus
x
10
Eripedagoogi perenõustamisteenus
x
11
Eripedagoogi grupinõustamisteenus
x
12
Psühholoogi teenus
x
13
Psühholoogi perenõustamisteenus
x
14
Psühholoogi grupinõustamisteenus
x
15
Logopeedi teenus
x
16
Logopeedi perenõustamisteenus
x
17
Logopeedi grupinõustamisteenus
x
18
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine majutamisega (toitlustamine 1 kord päevas)
x
 
Rehabilitatsioonimeeskonna (-kondade) koosseis ja teenuseid osutatavate isikute sihtgrupp
 
Nr
Meeskonna liikmed (ees- ja perekonnanimi)
Teenuse nr
Tegevuskoha nr
1.
Pille Maasik
2, 6, 7, 8
1
2. 
Rita Liiv 9, 10, 11 1
3. 
Berit Tohus 3, 4 1
4.      
5.
     
 
     
 
     
x
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2¹ lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani
 
16-aastased kuni riikliku penisonikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensinoni ikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud
x
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2¹ lg 2 p 2 tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud
 
Alaealiste komisjoni otsusel alaealiste mõjutusvahendite seaduse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikud
 

Rehabilitatsioonimeeskonnas tegutsevate spetsialistide andmed
 
Meeskond nr
1
 
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg
(isikukoodi puudumisel)
Telefon
E-post
Pille
Maasik
47207024213
55572291
 
Pille.maasik@mail.ee
Eriala või sellele vastav kvalifikatsioon
sotsiaaltöö
Haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
number
EH 000268
väljaandmise kuupäev
27.02.2004
väljaandja õppeasutus
Tallinna Ülikool
väljaandmise koht
Tallinn
 

 
 
Meeskond nr
1
 
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg
(isikukoodi puudumisel)
Telefon
E-post
Rita
Liiv 46410064715 6088618 rita.liiv@salukool.ee
Eriala või sellele vastav kvalifikatsioon
eripedagoog
Haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
number
LC 004462
väljaandmise kuupäev
17.06.2009
väljaandja õppeasutus
Tallinna Ülikool
väljaandmise koht
Tallinn
 Meeskond nr
1
 
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg
(isikukoodi puudumisel)
Telefon
E-post
Berit
Tohus
48605022713
6088618
 berit.tohus@mail.ee
Eriala või sellele vastav kvalifikatsioon
füsioterapeut
Haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi
number
LA 003262
väljaandmise kuupäev
18.06.2008
väljaandja õppeasutus
Tartu Ülikool
väljaandmise koht
Tartu
 

Rehabilitatsionirühma liikmete tööülesanded ja vastutus.

Psühholoog
Laste võimete ja oskuste hindamine seoses nende igapäevaelu ja õpingutega toimetulekuga.
Perede psühholoogiline nõustamine kohanemaks kujunenud olukorraga.
Lapse kollektiivi nõustamine kasvatus- ja arendustegevuses üleskerkinud probleemides.
Psühholoogiline abi lapsele emotsioonidega toimetulekuks, pinge maandamiseks, suhtlemisoskuste kujundamiseks ja harjutamiseks.
Rehabilitatsioonirühma töökoosolekutel osalemine.
Individuaalse rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemine.
Vastutus: lapse individuaalse rehabilitatsiooniplaani täitmise juhtimise eest, kui ta on juhtumi korraldaja.

Füsioterapeut
Laste kehalise tegevusvõime uurimine ja hindamine, füsioteraapia vajaduse määratlemine.
Lapse kehaliseks toimetulekuks lühi-ja pikaajalise eesmärgi püstitamine, tegevuskava koostamine.
Teraapia teostamine või sobiva teraapia teostamise koha leidmine.
Lapsevanemate ja lapsega tegeleva personali nõustamine ja juhendamine kehalise tegevusvõime arendamiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks.
Abivahendite vajaduse hindamine ja sobivate abivahendite leidmine.
Abivahendite kasutamise nõustamine.
Rehabilitatsioonirühma töökoosolekutel osalemine.
Individuaalse rehabilitasiooniplaani koostamisel osalemine.
Vastutus: Lapse individuaalse rehabilitatsiooniplaani täitmise juhtimine kui ta on juhtumi korraldaja. Liikumisravi plaanipärane teostamine On sidusisik abivajaja ning abivahendite keskuse vahel.

Meditsiiniõde
Õendushoolduse osutamine ja korraldamine lapse viibimisel rehabilitatsiooniasutuses.
Lapse lähiringkonnale hooldusvõtete õpetamine, vajadusel lapsele sobiva ravimite manustamisviisi leidmine, dieedinõuete jälgimine.
Koostöö R rühma arsti, eriarsti ja perearstiga
Tervisehoolduse ja tervisekasvatuse edendamine.
Rehabilitatsioonirühma töökoosolekutel osalemine.
Individuaalse rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemine
Vastutus: hügieenireeglitest kinnipidamise, ravimite täpse ja ohutu manustamise eest.

Arst
On rehabilitatsioonirühma juht
On sidusisik – kontakteeruja VEKi, lapsevanema või hooldaja, rehabilitatsioonirühma j a omavalitsusega.
Teatab juhtumist R-rühmale,lepib kokku tutvustava kohtumise aja , juhatab sisse esmase kohtumise.
Meditsiinilise rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja lapse lähiisikute nõustamine.
Arendus-õppetööd ja rehabilitatsiooni takistavate krooniliste haiguste, allergiliste, füüsiliste, motoorsete ja sensoorsete piirangute väljaselgitamine ja rehabilitatsioonirühma liikmete teavitamine.
Vajadusel täiendavate ekspertide kaasamine.
Rehabilitatsioonirühma töökoosolekutel osalemine.
Vastutus: rehabilitatsiooniplaani täitmise juhtimise eest, kui ta on juhtumi korraldaja.
Aruandlus rehabilitatsiooniplaanide koostamise ja rehabilitatsiooniteenuse korraldamise eest

Sotsiaaltöötaja
Rehabilitatsiooniteenuste võimaluste selgitaja
Lapsele adekvaatse arengukeskkonna leidja koostöös lapsevanema ja omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.
Annab lapsevanemale esmase info abi saamiseks hoolekande- ja haridussüsteemis
Võtab kontakti kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga pere toetamiseks või tööks probleemse perega.
Vastutus: lapse individuaalse rehabilitatsiooni täitmise juhtimise eest kui ta on juhtumi korraldaja.

Eripedagoog/logopeed
Lapse kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste uurimine ja hindamine.
Lapse kommunikatsioonioskuste uurimine ja hindamine.
Vajadusel alternatiivsete suhtlusvahendite valik.
Sobiva eripedagoogilise ja logopeedilise korrektsioonitöö teostamine või selleks koha leidmine koha leidmine
Lapsevanemate ja lapsega töötava personali eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete oskuste arendamiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks.
R- rühma töökoosolekutel osalemine.
Individuaalse rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemine.
Vastutus: lapse individuaalse rehabilitatsiooniplaani täitmise juhtimise eest kui ta on juhtumi korraldaja.

Tegevusterapeut
Lapse kognitiivsete, käeliste, sotsiaalsete oskuste, eneseteenindusoskuste hindamine vastavuses lapse eale. Lapse mänguoskuse hindamine vastavus ealisele tasemele.
Tegevuseelduste uurimine, tegevusvõimet arendava plaani koostamine ja selleks vajaliku keskkonna ja abivahendite leidmine.
R-rühma töökoosolekutel osalemine.
Vastutus : lapse individuaalse rehabilitatsiooniplaani täitmise juhtimise eest kui ta on juhtumi korraldaja